Regulamin Wypożyczenia

1. POJĘCIA UŻYTE W REGULAMINIE

1.1 Wypożyczalnia – Wypożyczalnia oferująca wynajem sprzętu sportowego, prowadzona jest przez firmę P&W Sport s.c.

1.2 Klient – osoba, która zawiera Umowę z Wypożyczalnią oraz zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu.

1.3 Umowa – umowa najmu sprzętu sportowego, zawierana na warunkach opisanych w Regulaminie, który stanowi integralną część Umowy oraz wynikających z odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego.

1.4 Cennik – zestawienie opłat należnych z tytułu najmu sprzętu sportowego, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. ZASADY ZAWARCIA UMOWY

2.1 Wypożyczalnia prowadzi najem sprzętu sportowego. Sprzęt będący przedmiotem najmu jest własnością Wypożyczalni.

2. 2 Wypożyczenie sprzętu nie jest równoznaczne z pojęciem organizacji spływu kajakowego ani pontonowego Organizacja spływu uregulowana jest osobnym regulaminem.

2.3 Sprzęt sportowy może zostać wynajęty wyłącznie osobie pełnoletniej, która okaże ważny dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem (dowód, prawo jazdy, paszport). Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze sprzętu wyłącznie pod stałym nadzorem Klienta, który ponosi pełną odpowiedzialność za ich zachowanie i bezpieczeństwo.

2.4 Klient powinien upewnić się, że wynajmowany sprzęt jest kompletny, a jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne używanie. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, wiosła, dodatkowo możliwe wypożyczenie kasku.

2.5 Zawierając Umowę Klient oświadcza na piśmie, że został zapoznany z zasadami bezpieczeństwa na wodzie oraz że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i materiałów asekuracyjnych (kask, kamizelka).

2.6 Odbierając sprzęt Klient oświadcza, że sprawdził i zaakceptował stan wynajmowanego sprzętu oraz kwituje na piśmie jego wartość.

2.7 Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy najmu sprzętu jeżeli:

2.7.1 Osoba znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

2.7.2 Pracownik Wypożyczalni poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do wiarygodności dokumentu tożsamości.

3. REZERWACJA

3.1 Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią.

3.2 Warunkiem zarezerwowania sprzętu jest wpłacenie zadatku w wysokości 50% wartości usługi.

3.3 W przypadku rezygnacji z rezerwacji, jeżeli Klient poinformuje Wypożyczalnię o rezygnacji:

3.3.1 Co najmniej 7 dni przed planowanym terminem najmu sprzętu – zadatek jest zwracany Klientowi w całości bądź możliwe jest przesunięcie terminu rezerwacji na inną datę.

3.3.2 Mniej niż 7 dni przed planowanym terminem najmu sprzętu – zadatek ulega przepadkowi.

4. WYPOŻYCZALNIA ZWRACA KLIENTOWI KWOTĘ WPŁACONEGO ZADATKU LUB UMOŻLIWIA W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PRZESUNIĘCIE TERMINU REZERWACJI TAKŻE W SYTUACJI, GDY ZACHODZI CO NAJMNIEJ JEDNA Z OKOLICZNOŚCI WSKAZANYCH PONIŻEJ:

4.1 występują przelotne opady a temperatura powietrza wynosi mniej niż 12 °C,

4.2 temperatura powietrza spada poniżej 8 °C,

4.3 temperatura wody wynosi mniej niż 8 °C,

4.4 występują obfite odpady.

5. WYPOŻYCZALNIA JEST UPRAWNIONA DO ODMOWY WYDANIA ZAREZERWOWANEGO SPRZĘTU I ANULOWANIA REZERWACJI W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCI O CHARAKTERZE SIŁY WYŻSZEJ. ZA SIŁĘ WYŻSZĄ W ROZUMIENIU NINIEJSZEGO REGULAMINU UWAŻA SIĘ:

 5.1 stwierdzenie zbyt wysokiego stanu wody,

5.2 silny i porywisty wiatr,

5.3 zagrożenie wystąpienia gwałtownych ulew lub burz,

5.4 wystąpienie innych okoliczności utrudniających lub zagrażających bezpieczeństwu na wodzie.

6. W PRZYPADKU ANULOWANIA REZERWACJI Z PRZYCZYN WSKAZANYCH POWYŻEJ, KLIENTOWI PRZYSŁUGUJE ZWROT ZADATKU W PEŁNEJ WYSOKOŚCI.

7 .CZAS TRWANIA I SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

7.1 Wysokość opłat z tytułu najmu sprzętu oraz sposób ich naliczania jest określony w ogólnodostępnym Cenniku znajdującym się w Wypożyczalni, jak i na stronie internetowej pod adresem www.raftingbardo.pl

7.2 Zawierając umowę strony określają czas jej trwania oraz datę i godzinę zwrotu sprzętu. Klient uiszcza opłatę za najem z góry za cały czas trwania najmu. Minimalny czas trwania najmu to jedna godzina.

7.3 W razie zwrotu sprzętu wcześniej niż określono w umowie Klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy.

7.4 Przedłużenie czasu najmu sprzętu wymaga każdorazowego uzgodnienia i wyrażenia zgody przez Wypożyczalnię. Chęć przedłużenia najmu sprzętu przez Klienta należy zgłosić Wypożyczalni najpóźniej w dacie zwrotu sprzętu określonej w Umowie. W przypadku wyrażenia zgody przez Wypożyczalnię, przedłużenie czasu najmu sprzętu skutkuje naliczeniem opłaty podstawowej zgodnej z obowiązującym Cennikiem.

7.5 Zwrot sprzętu następuje w miejscu określonym przez strony w chwili zawarcia Umowy.

8. ZASADY UŻYWANIA SPRZĘTU.

 8.1 Wypożyczalnia zobowiązuje się wydać Klientowi sprzęt w należytym stanie, zdatnym do prawidłowego i bezpiecznego korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem.

8.2 Klient ma obowiązek korzystać z wynajętego sprzętu z dbałością i zgodnie z jego przeznaczeniem oraz jest zobowiązany do zwrotu sprzętu w stanie niepogorszonym, w terminie określonym Umową.

8.3 Klient zobowiązany jest stosować się do poleceń pracowników Wypożyczalni oraz właściwych służb porządkowych.

8.4 Sprzęt wodny nie jest przeznaczony do uprawiania sportu wyczynowego, treningu, ani do zawodów sportowych.

8.5 Podczas korzystania ze sprzętu sportowego zabronione jest w szczególności: a) spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających oraz palenie tytoniu na jednostce pływającej. b) przewożenie większej liczby pasażerów niż wynika z przeznaczenia sprzętu, c) przekraczanie dopuszczalnej ładowności jednostki pływającej, d) holowanie osób bądź innego sprzętu wodnego, e) zatapianie sprzętu wodnego.

9. NARUSZENIE PRZEZ KLIENTA POSTANOWIEŃ REGULAMINU ORAZ ZASAD BEZPIECZEŃSTWA NA WODZIE BĘDZIE SKUTKOWAĆ NATYCHMIASTOWYM ROZWIĄZANIEM UMOWY I POCIĄGA ZA SOBĄ OBOWIĄZEK NIEZWŁOCZNEGO ZWROTU SPRZĘTU. Z TYTUŁU ROZWIĄZANIA UMOWY Z WINY KLIENTA NIE PRZYSŁUGUJE KLIENTOWI ZWROT PIENIĘDZY NALICZANA JEST KARA UMOWNA W WYSOKOŚCI 100 % OPŁATY PODSTAWOWEJ WEDŁUG CENNIKA ZA NIEWYKORZYSTANY CZAS NAJMU. KARA UMOWNA ULEGA POTRĄCENIU Z KWOTĄ PODLEGAJĄCĄ ZWROTOWI.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

10.1 Nieoddanie sprzętu w terminie określonym w Umowie skutkuje obowiązkiem zapłaty kary umownej w wysokości 100 PLN za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

10.2 Klient odpowiada finansowo za utratę i zniszczenie wynajętego sprzętu oraz za jego uszkodzenia powstałe w wyniku używania sprzętu zarówno przez niego samego, jak i przez osoby trzecie, którym powierzył korzystanie ze sprzętu.

10.3 Klient jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić do Wypożyczalni utratę, zniszczenie oraz wszelkie uszkodzenia wynajętego sprzętu powstałe w trakcie jego używania. W przypadku kradzieży sprzętu Klient jest obowiązany również niezwłocznie zawiadomić organy Policji.

10.4 Jeżeli uszkodzenie sprzętu wodnego nastąpiło z winy osób trzecich lub z innych przyczyn nie zależnych od Klienta, obowiązany jest on do uzyskania pisemnego oświadczenia od uczestników i świadków zdarzenia, powiadomienia Wypożyczalni i wezwania na miejsce zdarzenia organów Policji.

10.5 W przypadku całkowitego zniszczenia lub utraty wynajętego sprzętu, Klient jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej sprzętu.

10.6 W przypadku drobnych uszkodzeń, w szczególności w postaci przedziurawienia sprzętu, Klient jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości od 50 zł do 500 zł w zależności od wielkości uszkodzenia.

10.7 Jeżeli szkoda poniesiona przez Wypożyczalnię z tytułu zniszczenia, utraty lub uszkodzenia sprzętu jak również z tytułu nieoddania sprzętu w terminie przewyższa wysokość kar umownych określonych w niniejszym Regulaminie Wypożyczalnia jest upoważniona do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

10.8 Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki oraz jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu zaistniałe podczas używania sprzętu. Sporty wodne wymagają od uprawiających je osób sprawności, kondycji fizycznej oraz umiejętności utrzymywania się na wodzie.

10.9 Nurt rzeki Nysa Kłodzka, na której odbywają się spływy pontonowe i kajakowe zaliczany jest do spokojnych i rekreacyjnych WW0 - WW1 (najniższa skala trudności) natomiast mimo to należy pamiętać, że to Klient ponosi wszelkie ryzyko związane z możliwością wywrócenia kajaku, wypadnięcia z pontonu, utraty sprzętu kolizji itp

11. PARKING

11.1 Poprzez pozostawienie pojazdu na terenie Wypożyczalni Klient nie zawiera z Wypożyczalnią umowy przechowania pojazdu ani żadnej innej umowy, która zobowiązywałaby Wypożyczalnię do sprawowania pieczy nad pojazdem.

11.2 Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu Użytkownika powstałe w wyniku działania osób trzecich za które Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności, bądź działania siły wyższej. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe lub stanowiące wyposażenie pojazdu.

 Regulamin można pobrać stąd.